جا شمعی

کد : 253

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 154 گرم

کد : 254

عرض : 16 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

وزن : 208 گرم

کد : 255

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

وزن : 172 گرم

کد : 256

عرض : 4 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

وزن : 134 گرم

کد : 257

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 162 گرم

کد : 258

عرض : 9 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 184 گرم

کد : 259

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 120 گرم

کد : 260

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 88 گرم

کد : 261

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

وزن : 100 گرم

کد : 262

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 8 سانتی متر

وزن : 242 گرم

کد : 263

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 152 گرم

کد : 264

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 102 گرم

کد : 266

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 162 گرم

کد : 272

عرض : 10 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 224 گرم

کد : 273

عرض : 3 سانتی متر

ارتفاع : 10 سانتی متر

وزن : 100 گرم

کد : 274

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 204 گرم

کد : 269

عرض : 10 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

وزن : 520 گرم

کد : 270

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 13 سانتی متر

وزن : 312 گرم 

کد : 271

عرض : 5 سانتی متر 

ارتفاع : 7 سانتی متر

وزن : 96 گرم

کد : 276

عرض : 4*8 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 252گرم

کد : 275

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 128 گرم

کد 302

عرض  : 7*7 سانتی متر

ارتفاع :  4 سانتی متر 

وزن : 166 گرم

کد 303

عرض  :  6*6 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر 

وزن : 102 گرم

کد 304

عرض  : 9*9 سانتی متر

ارتفاع :  4 سانتی متر 

وزن : 248 گرم