جا صابونی

کد 327

عرض : 14 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر 

وزن : 190 گرم

کد 328

عرض  : 10*14 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر 

وزن : 224 گرم

کد 326

عرض  : 10*14 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر 

وزن : 256 گرم