جا عودی

کد : 287

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 110 گرم

کد : 288

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 302 گرم

کد : 289

عرض : 10 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 136 گرم

کد : 290

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 88 گرم

کد : 291

عرض : 8 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 154 گرم

کد : 292

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 84 گرم

کد : 293

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 86 گرم

کد : 294

عرض : 10 سانتی متر

ارتفاع : 1 سانتی متر

وزن : 126 گرم 

کد : 295

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 60 گرم

کد : 296

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 118 گرم

کد : 297

عرض : 18 سانتی متر

ارتفاع :2 سانتی متر

وزن : 138 گرم

کد : 298

عرض : 17 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 106 گرم

کد : 299

عرض : 22 سانتی متر

ارتفاع : 1 سانتی متر

وزن : 176 گرم

کد : 300

عرض : 19 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 300 گرم

کد : 301

عرض : 3*7 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 108 گرم