جا مایعی

کد 321

عرض  :  7 سانتی متر

ارتفاع : 18 سانتی متر 

وزن : 472 گرم

کد324

عرض  : 7 سانتی متر

ارتفاع :  11 سانتی متر 

وزن : 452 گرم

کد 323

عرض  : 8 سانتی متر

ارتفاع : 20 سانتی متر 

وزن : 426 گرم

کد 320

عرض  : 7 سانتی متر

ارتفاع : 18 سانتی متر 

وزن : 472 گرم

کد 322

عرض  : 7 سانتی متر

ارتفاع : 19  سانتی متر 

وزن : 480 گرم

کد 325

عرض  : 10 سانتی متر

ارتفاع : 14 سانتی متر 

وزن : 554 گرم