زیر سیگاری

کد : 277

عرض : 10 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 184 گرم

کد : 281

عرض : 8 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 272 گرم

کد : 283

عرض : 9 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 180 گرم

کد : 284

عرض : 11 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 204 گرم

کد : 286

عرض : 13 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 342 گرم