ساعت

کد 310

عرض  :  11*11 سانتی متر

ارتفاع : 10 سانتی متر 

قطر :  5 سانتی متر 

وزن : 628 گرم