سینی

کد : 245

عرض : 10*19 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 210 گرم

کد : 246

عرض : 10*24 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 398 گرم

کد : 243

عرض : 7*22 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 248 گرم

کد : 249

عرض : 19 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 400 گرم

کد : 251

عرض : 14 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 238 گرم

کد : 252

عرض : 17* 24 سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 514 گرم

کد : 248

عرض : 12*35 سانتی متر

ارتفاع : 1 سانتی متر

وزن : 570 گرم

کد : 247

عرض : 14*30سانتی متر

ارتفاع : 2 سانتی متر

وزن : 654 گرم

کد : 250

عرض : 11*18 سانتی متر

ارتفاع : 1 سانتی متر

وزن : 234 گرم