گلدان

کد : 211

عرض : 10 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

وزن : 292 گرم

کد : 212

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

وزن : 218 گرم

کد : 215

عرض :  10 سانتی متر

ارتفاع : 5 سانتی متر

وزن : 292 گرم

کد : 216

عرض : 15 سانتی متر

ارتفاع : 10 سانتی متر

وزن : 944 گرم

کد : 217

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 13 سانتی متر

وزن : 218 گرم

کد : 218

عرض : 7 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

وزن : 182 گرم

کد : 219

عرض : 8 سانتی متر

ارتفاع : 8 سانتی متر

وزن : 372 گرم

کد : 221

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 3 سانتی متر

وزن : 48 گرم

کد : 224

عرض : 13 سانتی متر

ارتفاع : 13 سانتی متر

وزن : 1222 گرم

کد : 225

عرض : 15 سانتی متر

ارتفاع : 10 سانتی متر

وزن : 1262 گرم 

کد : 222

عرض : 12 سانتی متر

 ارتفاع : 15 سانتی متر

وزن : 1334 گرم

کد : 223

عرض : 11 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 149 گرم

کد : 226

عرض : 10 سانتی متر

ارتفاع : 11 سانتی متر

وزن : 158 گرم

کد : 227

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

وزن : 98 گرم

کد : 228

عرض : 8 سانتی متر

ارتفاع : 10 سانتی متر

وزن : 406 گرم

کد : 229

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر

وزن : 70 گرم

کد : 230

عرض : 9 سانتی متر

ارتفاع : 8 سانتی متر

وزن : 340 گرم

کد : 231

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

وزن : 96 گرم

کد : 232

عرض : 12 سانتی متر

ارتفاع : 12 سانتی متر

وزن : 1130 گرم

کد : 233

عرض : 13 سانتی متر

ارتفاع : 8 سانتی متر

وزن : 856 گرم

کد : 234

عرض : 9 سانتی متر

ارتفاع : 11 سانتی متر

وزن : 516 گرم

کد : 235

عرض : 12 سانتی متر

ارتفاع : 12 سانتی متر

وزن : 894 گرم

کد : 236

عرض : 12 سانتی متر

ارتفاع : 12 سانتی متر

وزن : 732 گرم

کد : 237

عرض : 14 سانتی  متر

ارتفاع : 9 سانتی متر

وزن : 654 گرم 

کد : 238

عرض : 13 سانتی متر

ارتفاع : 14 سانتی متر

وزن : 1416 گرم

کد : 239

عرض : 11 سانتی متر

ارتفاع : 8 سانتی متر

وزن : 470 گرم

کد : 240

عرض : 5 سانتی متر

ارتفاع : 4 سانتی متر 

وزن : 76 گرم

کد : 241

عرض : 6*7 سانتی متر 

ارتفاع : 7 سانتی متر

وزن : 150 گرم

کد : 242

عرض : 6 سانتی متر

ارتفاع : 7 سانتی متر

وزن : 128 گرم

کد 305

عرض  : 7*7 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر 

وزن : 178 گرم